Ty też możesz nam pomóc

Archiwum
 

RUSZAMY PO PRZERWIE

27-05-2020
W czwartek 28 V 2020 r. wracamy do pracy w Warsztacie w grupach co drugi dzień.
Zasady jaki mi się będziemy kierować:

PROCEDURY

ZWIĄZANE Z PRACĄ W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ W BISZCZY

PODCZAS STANU EPIDEMICZNEGO-

DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW I UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ W/W PLACÓWCE

ORAZ RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH


Wprowadzenie procedur ma tylko i wyłącznie na celu zachowanie środków bezpieczeństwa dla pracowników i uczestników zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Biszczy związanych z występowaniem pandemii

COVID-19- potocznie zwanej KORONOWIRUS

szczegółowe ich przestrzeganie oraz stosowanie wpłynie na podniesienie stanu bezpieczeństwa osób przebywających w placówce.


Aby dostosować się do obowiązujących przepisów związanych z występowaniem COVID-19 i ograniczyć możliwość zakażenia wprowadza się w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Biszczy system podziału na mniejsze grupy dowozowe i pracę ich co drugi dzień z przemiennością tygodniową - a co za tym idzie zmienia się czas i warunki pracy obowiązujące wszystkich uczestników i pracowników:

 1. Grupa Ia i IIa - poniedziałek, środa, piątek


 1. Grupa Ib i IIb - wtorek, czwartek


Szczegółowy podział na grupy uczestników stanowi dodatkowy załącznik.


UWAGA! Co tydzień będą następowały zmiany w zmianowości.


I. PRZYWOZY I ODWOZY (TRANSPORT)

Środek transportu jakim dysponuje Warsztat Terapii Zajęciowej w Biszczy w czasie pandemii będzie wykorzystany tylko i wyłącznie dla potrzeb przewozu Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biszczy. A także w razie potrzeby może służyć między kursami do obsługi warsztatu.

 1. Każdy zespół jadący w danym dniu busem WTZ -kierowca + inny pracownik) wyposażony jest obowiązkowo w maskę ochronną i rękawice do dyspozycji w razie potrzeby będzie też fartuch ochronny.

 2. Każdy uczestnik przed wejściem do busa ma mierzoną temperaturę- termometrem bezdotykowym przystawianym do czoła w odległości 5cm.

 3. Temperatura powyżej 37 C dyskwalifikuje osobę do zabrania do busa i przywiezienia na zajęcia.

 4. Każda osoba u której stwierdzi się symptomy przeziębienia, kichająca itd. na zajęcia nie będzie przywieziona również- chyba, że posiada zaświadczenie od lekarza, że jest alergikiem.

 5. Każdy uczestnik wsiadający do busa obowiązkowo musi mieć założoną maseczkę ochronną.

 6. Obowiązuje całkowity zakaz witania się gołą ręką.

 7. Środek transportu dezynfekowany jest dwa razy w ciągu zmiany: po przywozach i po odwozach – należy to tylko i wyłącznie do obowiązków kierowcy

 1. część kierowcy i instruktora oraz siedzenia pasażerów odkażane są roztworem spirytusowym poprzez spryskanie;

 2. podłoga zmywana jest płynem antybakteryjnym

 1. Obowiązuje całkowity zakaz robienia dodatkowych postojów z uczestnikami po drodze np. w celu robienia zakupów


II. WEJŚCIE I POBYT NA WARSZTACIE

 1. Przy wejściu na Warsztat każdy będzie miał mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym poprzez przystawienie go do czoła w odległości 5cm.

 2. Jeżeli odczytana temperatura będzie powyżej 37 C to wtedy osoba ta będzie odsyłana do domu- pomiaru temperatury dokonuje wyznaczony pracownik

 3. W czasie pobytu w Warsztacie stwierdzenie u osoby przeziębienia, kichania itp. Spowoduje wykluczenie jej z zajęć w danym dniu lub na dłuższy okres czasu .

 4. Po wykonaniu czynności w/w uczestnik zajęć udaje się do pracowni /szatni w celu zmiany obuwia i ubrania wierzchniego, w której nie może być więcej niż 2 osoby- po przebraniu obowiązuje odkażenie rąk.

 5. Po zmianie odzieży każdy uczestnik udaje się na swoją pracownię dopołudniową i odbywa terapię tylko w niej.

 6. Po zakończeniu zajęć każdy uczestnik codziennie zabiera swoją odzież do domu – pomieszczenie na ubrania zostaje puste z tego względu, że będzie dezynfekowane.


III. ZAJĘCIA W PRACOWNIACH

 1. Terapia w pracowniach będzie odbywała się w sposób następujący:

 1. Pracownia stolarsko – modelarska

 2. Pracownia krawiecko – dziewiarska

 3. Pracownia poligraficzno – komputerowa

 4. Pracownia plastyczna

 5. Pracownia gospodarstwa domowego (w ograniczonym zakresie przygotowują i wydają posiłki)


 1. Terapia w okresie pandemii odbywać się będzie tylko w jednej przypisanej uczestnikowi pracowni - o rozłożeniu czasu pracy, przerwy i posiłku w danej pracowni decyduje instruktor czyli osoba odpowiedzialna za pracownię- decyzjom instruktora należy bezwzględnie się podporządkować.

 2. Ze względu na przepisy używanie maseczek podczas zajęć jest niekonieczne i nie będzie obowiązkowe.

 3. Jeżeli uczestnik zajęć lub instruktor będzie chciał podczas zajęć używać maseczki będzie to dopuszczalne - należy pamiętać jednak o tym, że należy mieć ich kilka przy sobie i muszą być one wymieniane.

 4. Zużyte maseczki (jeżeli są wielokrotnego użytku) muszą być zapakowane w torbę foliową – po przyjściu do domu należy pamiętać o ich dezynfekcji

 5. Jeżeli ktoś będzie posiadał maseczki jednorazowe to musi pamiętać, że po ich zużyciu należy zapakować je w torbę foliową i wrzucić do kosza znajdującego się w pracowni.

 6. Każda pracownia ma przydzieloną łazienkę o czym podopieczny zostanie poinformowany przez swojego instruktora.

 7. W ciągu zajęć na danej pracowni będzie odbywać się kilkakrotna dezynfekcja i mycie rąk.

 8. Przerwa podczas zajęć będzie odbywała się w każdej pracowni osobno i będzie trwała 30 min. Proponowana przerwa w zajęciach to środek zajęć terapeutycznych - jednak ostateczna decyzja o terminie przerwy będzie należała do instruktora.

 9. Posiłki dla Uczestników będą przygotowywane z przestrzeganiem wszelkich środków bezpiecznego przygotowania spożycia posiłku tak przez uczestników i pracowników, natomiast zabrania się całkowitego korzystania z mikrofali jak również odgrzewania posiłków w kuchni terapeutycznej.

 10. Podczas zajęć istnieje możliwość wyjścia na dodatkową 15 minutową przerwę tylko i wyłącznie w grupach terapeutycznych pod opieką instruktora na działkę warsztatową – nie wolno łączyć grup terapeutycznych. O godzinie wyjścia na taką przerwę decyduje osoba odpowiedzialna za pracownię.

 11. Podczas zajęć terapeutycznych będą odbywały się zajęcia z psychologiem i fizjoterapeutą :

 1. Zajęcia z psychologiem będą miały charakter indywidualny - każdy uczestnik zajęć w WTZ będzie na zajęcia przyprowadzany i odprowadzany przez psychologa na grupę

 2. Fizjoterapia – będzie miała charakter tylko i wyłącznie ogólnorozwojowy – zajęcia będą odbywały się w grupie max. 5 osób plus fizjoterapeuta bez względu na rodzaj niepełnosprawności najlepiej na świeżym powietrzu jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwolą- w razie złych warunków atmosferycznych grupę należy dzielić na pół i przeprowadzać zajęcia na sali rehabilitacyjnej, po każdych zajęciach w grupie należy przewietrzyć salę i zdezynfekować sprzęt

 3. Obowiązkiem fizjoterapeuty jest przychodzenie po grupę i na zajęcia i odprowadzanie po zajęciach do sali terapeutycznej

 4. W miarę możliwości ogranicza się dowolne poruszanie się po warsztacie uczestników zajęć

 1. Po każdych zajęciach na sprzęcie rehabilitacyjnym będzie on dezynfekowany roztworem dezynfekującym

 2. W czasie zajęć kilkakrotnie należy dezynfekować stanowisko pracy, które obowiązkowo musi być zdezynfekowane dodatkowo po ukończeniu zajęć.

 3. Do obowiązków instruktora lub wyznaczonej przez niego osoby należy dezynfekcja klamek w swoich pracowniach.

 4. Przypomina się instruktorom o ograniczeniu przemieszczania w innych pracowniach podczas zajęć, chyba, że wymaga tego specyfika pracy..

UWAGA!

Nie wymienione tu procedury postępowania będą modyfikowane na bieżąco zgodnie z wytycznymi MR,PiPS,MZ i GJS. i realizowane podczas zajęć.


IV. ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ I DEZYNFEKCJA

 1. Każda pracownia wyposażona będzie w płyn dezynfekujący do rąk oraz płyn bakteriologiczny do powierzchni płaskich- częstotliwość używania tych środków pozostaje w decyzji osoby odpowiedzialnej za grupę.

 2. Do obowiązków instruktora na grupie lub do obowiązków wyznaczonych przez niego osób należy dezynfekcja powierzchni płaskich na ternie przydzielonej im pracowni.

 3. Kilkakrotnej dezynfekcji podlegają klamki przy drzwiach wejściowych do pracowni.

 4. Obowiązkiem fizjoterapeuty jest dezynfekcja roztworem dezynfekującym każdego urządzenia rehabilitacyjnego po zakończonych ćwiczeniach, dotyczy to również codziennego obowiązku dezynfekcji powierzchni płaskich drabinek rehabilitacyjnych jak i klamek we wszystkich pomieszczeniach rehabilitacyjnych

 1. Używanie urządzeń specjalistycznych dopuszczalne jest tylko w sytuacjach nadzwyczajnych – po zabiegach bezwzględnie należy zdezynfekować sprzęt - w takim przypadku praca fizjoterapeuty musi być wykonywana w masce ochronnej lub przyłbicy – jeżeli zachodzi taka konieczność również w rękawiczkach

 1. Do obowiązków pracownika gospodarczego należy konieczność codziennej dezynfekcji sanitariatów i zlewów m.in. przy zastosowaniu rozpylacza roztworu dezynfekującego w łazienkach.

 2. Do obowiązków pracownika gospodarczego należy również codzienne odkażenie wszystkich powierzchni płaskich (korytarze, łazienki, przebieralnie ) jak również odkażenie poręczy, klamek i parapetów.

V. RODZICE, OPIEKUNOWIE PRAWNI I OSOBY INNE

 1. W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Biszczy obowiązuje całkowity zakaz wejścia na teren obiektu osób wymienionych w punkcie V.

 2. Rodzic, Opiekun Prawny lub osoba inna chcąca załatwić sprawy związane z uczestnikiem lub działalnością placówki umawia się na spotkanie telefonicznie na konkretną godzinę z kierownikiem WTZ lub osobą go zastępującą i przychodzi na tą godzinę nie wchodząc po drodze do pracowni. Wyjście z warsztatu następuje w ten sam sposób co wejście.

 3. Jeżeli będzie konieczność porozmawiania z instruktorem zostanie on poproszony do biura WTZ i w tym jednym miejscu będzie możliwa rozmowa.