Ty też możesz nam pomóc

Archiwum
 

Regulamin PPRiŚON

14-04-2010
"O Księżyc Twardowskiego"
 

REGULAMIN

O Księżyc Twardowskiego”

Przegląd Poezji Recytowanej i Śpiewanej

Osób Niepełnosprawnych


ORGANIZATOR

Warsztat Terapii Zajęciowej w Biszczy, Biszcza 228, 23-425 Biszcza

Fundacja na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy Otwórzmy Swoje Serca w Zamościu

Wójt Gminy Biszcza

PATRONAT HONOROWY

1. Jarosław Duda Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu d.s. Osób Niepełnosprawnych

2. Krzysztof Grabczuk Marszałek Województwa Lubelskiego

3. Genowefa Tokarska Wojewoda Lubelski

4. Starosta biłgorajski Marek Onyszkiewicz

5. Ekscelencja biskup zamojsko-lubaczowski dr Wacław Depo

SPONSORZY:

Senat Rzeczpospolitej Polskiej

WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń i Asekuracji S.A.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska KRASNYSTAW

PKO BP o/Lublin

Zakłady Dziewiarskie MEWA

PGE Zamojska Korporacja Energetyczna

Gmina Biszcza

Gmina Księżpol

Gmina Biłgoraj

Gmina Potok Górny

CELE I ZADANIA IMPREZY

1. Propagowanie poezji recytowanej i śpiewanej twórczości ks. Jana Twardowskiego,

Jana Pawła II, wybitnych poetów polskich oraz własnej.

2. Wyszukiwanie i ukazywanie młodych talentów w dziedzinie poezji i poezji śpiewanej.

3. Budowanie więzi artystycznych i poczucia ich tworzenia.

4. Kształtowanie wizerunku osoby niepełnosprawnej jako artysty.

5. Motywowanie osób niepełnosprawnych do rozwijania zdolności twórczych.

6. Ukazywanie dokonań i osiągnięć twórczych osób niepełnosprawnych.

7. Rozwój tolerancji i wrażliwości ludzi na osobiste interpretacje innych osób.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PRZEGLĄDU

1. Przegląd ma charakter amatorski, jego uczestnikami mogą być grupy oraz wykonawcy

indywidualni reprezentujący placówki wspierające osoby niepełnosprawne.

2. Wykonawca przygotuje 1 wiersz lub piosenkę z repertuaru ks. Jana Twardowskiego, Jana Pawła II lub innego polskiego poety, mile widziana twórczość własna.

3. Przegląd odbędzie się z podziałem na dwie kategorie:

- recytacja,

- poezja śpiewana.

4. Każda edycja przeglądu opatrzona jest tematem przewodnim.

5. Do konkursu dopuszczeni zostaną wykonawcy z akompaniamentem lub podkładem

muzycznym.

6. Publiczność może przyznać wyróżnienie.

7. Organizatorzy, po uzgodnieniu wymagań technicznych, zapewnią wykonawcom

odpowiednie warunki oraz środki techniczne do prezentacji utworów.

8. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu.

9. Organizator zapewnia poczęstunek (posiłek).

ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podstawą do wzięcia udziału w Przeglądzie Poezji Recytowanej i Śpiewanej Osób

Niepełnosprawnych “O Księżyc Twardowskiego” jest przesłanie poprawnie wypełnionej karty

zgłoszeniowej w nieprzekraczalnym terminie do 20.09.2010r. na adres:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Biszczy

Biszcza 228, 23-425 Biszcza

tel/fax: 084 6856159

E mail: wtz.biszcza@o2.pl

2. Jury powołane jest w składzie określonym przez organizatorów.

3. Zadaniem Jury jest obejrzenie i omówienie prezentowanego przez wykonawców repertuaru. Do

omówienia występów zostaną zaproszeni terapeuci prowadzący wykonawców.

4. Placówki mogą wziąć udział w przeglądzie jako obserwatorzy (max. 5 osób z placówki).

5. Placówki mogą zgłosić do przeglądu max. 4 osoby z zastrzeżeniem, że na każdą z kategorii

przypadnie jeden wykonawca lub grupa wykonawców.

6. Recytatorzy i śpiewający zobowiązani są do przygotowania programu zgłaszanego repertuaru

zgodnego z tematem przeglądu.

7. Łączny czas prezentacji w każdej z kategorii nie może przekroczyć 5 minut.

8. Opiekunowie (prowadzący) nie mogą być głównymi lub pierwszoplanowymi artystami – mogą

być jedynie suflerami. Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach recytację lub śpiew z kartki.

Należy to zaznaczyć w karcie zgłoszeniowej w rubryce “Uwagi”.

9. Prezentowany program sceniczny może zawierać jeden lub dwa utwory w każdej z kategorii

jednakże drugi w formie pozakonkursowej (np. na bis).

10. Uczestnicy nie mogą prezentować utworów wykonywanych w poprzednich edycjach.

11. Organizatorzy zapewniają:

odpowiednie miejsce prezentacji,

odpowiedni osprzęt techniczny,

prezenterów (celem prezentacji: placówki, programu, wykonawcy, itd.)

ZASADY OGÓLNE

1. Uczestnikami przeglądu mogą być osoby niepełnosprawne oraz podopieczni placówek

wspierających osoby niepełnosprawne.

2. Placówki, które będą prezentować swoje programy artystyczne, mogą przyjechać w składzie do 7

osób (uczestnicy i kadra).

3. Organizatorzy zapewniają posiłek, do którego może zaistnieć potrzeba dopłaty.

4. Organizator przesyła placówce zaproszenie wraz z regulaminem i harmonogramem imprezy.

5. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu, noclegu i ubezpieczenia grupy.

6. Wręczanie nagród i dyplomów odbędzie się po naradzie Jury w dniu imprezy.

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, pod warunkiem poinformowania o

zmianach.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby przygotowanych prezentacji.

KRYTERIA OCENY

1. Występy ocenia powołane przez organizatora Jury.

2. Jury ma za zadanie obejrzeć, omówić i dokonać podsumowania prezentacji.

3. Jury może przyznać specjalne wyróżnienie dla jednej z prezentacji.

4. Widownia ma prawo wybrać najlepiej prezentujący się występ.

5. Nie ma możliwości stopniowania zaprezentowanych występów.

6. Ocena będzie dokonywana w dwóch kategoriach:

- recytacja,

- poezja śpiewana.

HARMONOGRAM DNIA

1. Próby mikrofonowe 1 godz.

2. Przesłuchania konkursowe 3 – 4 godz.

3. Obiad 30 min.

4. Omówienie występów 30 min.

5. Recital na bis 30 min.

6. Podsumowanie konkursu 30 min.

Harmonogram dnia może ulec zmianie.

LOGO I NAZWA PRZEGLĄDU

1. Logo przeglądu jest znakiem zastrzeżonym, wyłączne prawo do używania logo ma

organizator przeglądu.

2. Logo składa się z:

- kontur księżyca,

- cień ptaka bociana,

i wykonane jest w kolorze zielonym z dodatkiem żółtego, tło jest przezroczyste.

3. Pełna nazwa:

O Księżyc Twardowskiego” Przegląd Poezji Recytowanej i Śpiewanej Osób

Niepełnosprawnych

jest nazwą zastrzeżoną, wyłączne prawo do jej używania ma organizator przeglądu.
WZÓR KARTY ZGŁOSZENIOWEJ


Karta Zgłoszeniowa

Nazwa i adres placówki: .............................................................................................................
 
                                     .............................................................................................................
 
                                     .............................................................................................................

tel./fax/e-mail .....................................................................................

 
(solista)
recytacja           □ poezja śpiewana
 
Imię Nazwisko: ........................................................
 
Repertuar: .......................................................................................................
 
Osiągnięcia: ....................................................................................................
........................................................................................................................
 
Zainteresowania: ........................................... .................................................. .......................................................................................................................
 
Prowadzący: ...............................................................
 
( lista członków grupy)

recytacja            □ poezja śpiewana

 
Imię Nazwisko: 1. ................................................  2. .................................................

3. ....................................................... 4. ...............................................................

Repertuar: ................................................ .....................................................

 
Osiągnięcia: ................................................ ....................................................
........................................................................................................................
 
Zainteresowania: .......................................... .................................................. .......................................................................................................................

Prowadzący: .....................................................................................
 
Zapotrzebowanie techniczne:  ................................................................................
..................................................................................... ...........................................
............................................ ....................................................................................
 
Lista opiekunów: .....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
 
Lista uczestników: ..................................................................................... ..
....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................


...............................................

Pieczęć i podpis

Uwagi: